Santan Gopal Yantra
        Santan Gopal Yantra
"unconditional love for a child"
Gauri Shankar Rudraksha
        Gauri Shankar Rudraksha
"Shiva and Parvati"

Shree Yantra
        Shree Yantra
"storehouse of material and spiritual energy"

Three Mukhi Rudraksha
        Three Mukhi Rudraksha
"Agni"

Eight Mukhi Rudraksha
        Eight Mukhi Rudraksha
"Lord Ganesha"

Dakshinawarti Shankh
        Dakshinawarti Shankh
"expect miracles from the divine"